การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักนำร่องเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักนำร่องได้จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักนำร่องผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม และร่วมกันกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จากนั้น ได้ร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานนำร่องจำนวนหลายท่านจำต้องมีภารกิจในการนำร่องเรือตามเขตท่าเรือต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วยในระหว่างการเข้าร่วมประชุม และได้ทำการลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:20 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:244

ข้อมูลโดย: adminpilotbureau

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ: