คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ผู้นำร่อง

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักนำร่อง กระทรวงคมนาคม

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 

การขอใช้บริการนำร่อง

การขอใช้ผู้นำร่อง

วิธีการขอใช้ผู้นำร่องและติดต่อผู้นำร่องในเวลาปกติหรือกรณีเรือเปลี่ยนเวลา

ในเขตท่าเรือกรุงเทพ สามารถขอใช้ผู้นำร่องได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 13.00 น. ทุกวัน ในกรณีเรือเปลี่ยนเวลาจากที่แจ้งเดิม ให้ติดต่อกับเจ้าพนักงานนำร่องโดยตรง หรือให้แจ้งขออนุมัติที่เขตท่าเรือกรุงเทพแจ้งเจ้าพนักงานนำร่องในท่า
ในเขตท่าเรือศรีราชา มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต แจ้งหัวหน้าสถานีนำร่องในแต่ละเขตท่าเรือนั้น ๆ

การขอใช้บริการนำร่องต้องแจ้งเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ Application for Pilotage ที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ถึงสำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า ในกรณีจำเป็นอาจแจ้งทางโทรศัพท์หรือทางวิทยุแล้ว แจ้งเป็นหนังสือตามไปในโอกาสแรก หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ ( INTERNET ) ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยข้อด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและขอใช้บริการนำร่องรัฐบาล

 

ช่องทางการให้บริการ

 

สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: (ในกรณีเรือเปลี่ยนเวลาจากที่แจ้งเดิม ให้ติดต่อกับเจ้าพนักงานนำร่องโดยตรง
ในกรณีไม่แจ้งขอใช้ผู้นำร่องตามที่กำหนดในข้อ ให้แจ้งขอกับเจ้าพนักงานนำร่องในท่าเขตท่าเรือกรุงเทพ))

กรมเจ้าท่า สำนักนำร่อง อาคาร ชั้น 4  เลขที่ 1278 .โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือ โทร. 0-22331311-8 ต่อ 218/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:45 .

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :5.2 ชั่วโมง

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

แจ้งเป็นหนังสือตามแบบ ( Application for Pilotage ) ถึงที่ทำการนำร่อง ตามพื้นที่ต่างๆ ที่เรือจะเข้า – ออก หรือเลื่อนตามเวลามี่กำหนดไว้ ตามระเบียบของแต่ละสถานีนำร่อง หรืออาจจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ก็ได้

(หมายเหตุ: (เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องทำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือวางมัดจำเป็นเงินสดค่าจ้างนำร่องเฉพาะลำที่สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า ในวันและเวลาราชการ
ในกรณีเจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันธนาคาร หรือเงินมัดจำได้ทันก่อนเรือเข้า สำนักนำร่องจะจัดเจ้าพนักงานนำร่องเรือเข้าให้ก่อน แต่ก่อนเรือออกจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
การขอใช้บริการนำร่องแบบเร่งด่วน ในกรณีที่ไม่ได้ขอใช้ตามเวลา ขอให้ส่งโทรสารหรืออีเมล์ถึงผู้อำนวยการสำนักนำร่องเพื่อเป็นหลักฐานด้วย))

5 นาที สำนักนำร่อง

 

2) การพิจารณา

ตรวจสอบว่ามีน้ำพอหรือไม่ ท่าเทียบหรือทุ่นว่างหรือยัง และเจ้าของท่าอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าหรือไม่ แล้วจึงจัดเจ้าพนักงานนำร่องให้

(หมายเหตุ: (ต้องรอให้ตัวแทนเรือขอใช้บริการจนครบ กำหนดเวลาระหว่าง 08.30-13.00 จึงพิจารณาจัดเจ้าพนักงานนำร่องในช่วงเวลา 13.01-13.30 .))

5 ชั่วโมง สำนักนำร่อง

 

3) การพิจารณา

แจ้งตารางการนำร่องเรือเวลา 13.30 น. ของทุกวัน ทางเวปไซต์
www.md.go.th : งานบริการนำร่องเรือวันนี้
และทางวิทยุ VHF ช่อง 15 (ความถี่ 156.750 MHz)

(หมายเหตุ: -)

15 นาที สำนักนำร่อง

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)

 

การ์ดรับแจ้งเรือเข้า เลื่อน ออก

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา0ฉบับ

หมายเหตุ

สำนักนำร่อง
2)

 

รายงานขอใช้บริการผู้นำร่อง

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ

3)

 

มาตราน้ำ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ

4)

 

หลักฐานการวางมัดจำ/หนังสือสัญญาค้ำประกัน

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ

5)

 

เอกสารการยืนยันของท่าเรือ

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ

6)

 

Ship Particular

ฉบับจริง1ฉบับ

สำเนา1ฉบับ

หมายเหตุ

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ  ความยาวเรือไม่เกิน 200 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 26,000 บาท

 

2) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 250 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 35,000 บาท

 

3) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 300 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 45,000 บาท

 

4) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 350 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 52,000 บาท

 

5) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 400 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 60,000 บาท

 

6) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 450 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 70,000 บาท

 

7) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 500 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 76,000 บาท

 

8) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือไม่เกิน 565 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 80,000 บาท

 

9) อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ความยาวเรือเกิน 565 ฟุต

(หมายเหตุ: (สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
1.2 * LOA + 2 * D * เขต 1, เขต หรือเขต 3))

ค่าธรรมเนียม 84,000 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) กระทรวงคมนาคม

(หมายเหตุ: (ร้องเรียนผ่าน www.mot.go.th หัวข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ))

2) ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

(หมายเหตุ: (ร้องเรียนผ่าน สายด่วนโทร. 1267 ))

3) กรมเจ้าท่า

(หมายเหตุ: (ร้องเรียนผ่าน กรมเจ้าท่า 1278 .โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 หรือสายด่วนโทร. 1199))

4) ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง

(หมายเหตุ: (ร้องเรียนผ่าน โทร. 022331311-8 ต่อ 218))

5) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป...)
– 99 หมู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
– สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
– www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1) Application for Port of Bangkok Pilotage Service Entering / Sailing / Shifting

(หมายเหตุ: -)

2) Ship Particular

(หมายเหตุ: -)

 

หมายเหตุ

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยข้อด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและขอใช้บริการนำร่องรัฐบาล

วันที่:03 ธันวาคม 2564

เข้าชม:464

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin