อำนาจและหน้าที่ ของสำนักนำร่อง

  1. ศึกษาและพัฒนาระบบ รูปแบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำร่องเรือ และระบบประกอบกิจการนำร่อง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการนำร่องตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
  3. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดเขตท่าเรือหรือน่านน้ำใดๆให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยผู้นำร่อง
  4. เสนอแนะเกี่ยวกับการออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับการนำร่อง
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับสอบความรู้และออกใบอนุญาตผู้นำร่องและผู้นำร่องพิเศษ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วันที่:03 ธันวาคม 2564

เข้าชม:1549

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin